CZ. I • POLSKI RYNEK INTERNETOWY

Dostęp do internetu w Polsce

  • 92,4% polskich gospodarstw domowych ma dostęp do internetu. 
  • Największą dynamikę wzrostu notuje szerokopasmowy dostęp mobilny.
  • Dostęp do internetu jest powszechniejszy w rodzinach posiadających dzieci, w dużych miastach i co za tym idzie – na obszarach wysoko zurbanizowanych, ale różnice pomiędzy poszczególnymi typami gospodarstw są coraz mniejsze. 
  • Podstawowym urządzeniem do łączenia się z siecią jest smartfon – przynajmniej raz w miesiącu do przeglądania sieci używa go średnio 26,2 mln użytkowników. 
  • Przeglądarka Chrome odpowiada za 60% ruchu w polskiej sieci.
  • Już prawie 70% Polaków kupuje przez internet.

Marcin Niemczyk

Polskie Badania Internetu

Internet w Polsce 

Rok 2021 to kolejny rok wzrostów, jeżeli chodzi o dostęp gospodarstw domowych do tego medium. Ich dynamika nie jest tak duża jak w 2020, kiedy przechodziliśmy jako społeczeństwo przyśpieszoną cyfryzację, co było widoczne zwłaszcza w przypadku gospodarstw domowych z dziećmi rozpoczynającymi zdalną naukę. Według danych GUS, w roku 2021 dostęp do internetu posiadało 92,4% polskich gospodarstw domowych wobec 90,4% w roku ubiegłym. Wzrost o 2 p.p. przy tak wysokiej bazie należy uznać za wysoki. Należy pamiętać, że przez dostęp do internetu rozumiemy tu jakąkolwiek jego formę, np. pakiet danych w telefonie jednego z członków gospodarstwa. Spośród gospodarstw posiadających dostęp do internetu praktycznie każde ma dostęp szerokopasmowy (nie ma go tylko 0,7% polskich gospodarstw), natomiast interesująca jest analiza rodzajów tego dostępu – za wzrost odpowiada głównie dostęp mobilny – rosnący o 5,5 p.p. w stosunku do roku 2020. Taki dostęp miało wówczas 72% gospodarstw. Dostęp stacjonarny szerokopasmowy miało w 2021 roku 68,8% gospodarstw – o 1,1 p.p. więcej niż w roku ubiegłym. Mobilny dostęp szerokopasmowy stał się więc najliczniejszym typem dostępu w gospodarstwach domowych.

Jak pokazują dane GUS, dostęp do internetu jest wciąż zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa domowego, wielkość miejscowości zamieszkania oraz stopień urbanizacji obszaru. I tak, dostęp do internetu jest powszechniejszy w rodzinach posiadających dzieci, w dużych miastach i co za tym idzie – na obszarach wysoko zurbanizowanych. Taka sytuacja utrzymuje się od lat, natomiast należy zauważyć, iż mimo różnic sam zasięg internetu sukcesywnie rośnie niemal we wszystkich typach gospodarstw domowych, a różnice są coraz mniejsze. Na szczególną uwagę zasługują obszary o niskim stopni urbanizacji – tam wzrost dostępu do internetu wyniósł 3 p.p. Wyjaśnia to wysokie wzrosty dostępu mobilnego – na obszarach o niskiej urbanizacji zazwyczaj jest to jedyna możliwość uzyskania dostępu do sieci. W gospodarstwach z dziećmi jedynie 0,3% z nich nie posiada dostępu do internetu.

Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych (w % ogółu gospodarstw)

Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r.
Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do internetu w domu
 201620172018201920202021
Ogółem80,40%81,90%84,20%86,70%90,40%92,40%
wg typu gospodarstwa domowego
gospodarstwa z dziećmi97,70%98,80%99,20%99,30%99,50%99,70%
gospodarstwa bez dzieci71,90%73,30%77,00%80,00%85,90%88,80%
wg miejsca zamieszkania 
duże miasta82,90%85,60%87,80%90,00%92,10%93,80%
mniejsze miasta80,60%81,40%82,70%85,60%89,70%91,60%
obszary wiejskie77,80%78,60%82,00%84,60%89,30%91,80%
wg stopnia urbanizacji 
niski79,00%79,00%81,60%83,50%88,90%91,90%
średni79,60%81,50%82,70%86,30%90,40%91,10%
wysoki82,20%84,80%87,20%89,50%91,60%93,70%
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r.
Liczba internautów w Polsce w wieku 7–75 w IV kwartale 2021
Źródło: Badanie Gemius/PBI, październik-grudzień 2021

Platformy dostępu

Pod koniec 2021 roku w skali miesiąca z internetu korzystało 29,6 mln osób w wieku 7–751. Aby połączyć się z siecią, 25 mln internautów użyło komputera osobistego, a 26,4 mln osób łączyło się z internetem za pomocą urządzeń mobilnych – głównie poprzez telefony komórkowe (26,2 mln), dużo rzadziej za pomocą tabletów (2,3 mln). 5,6 miliona internautów korzystało z internetu na komputerach w miejscu pracy.

W IV kwartale 2021 r ruch generowany w internecie przez komputery PC stanowił 30,1% całego ruchu, wobec 33,9% w analogicznym okresie 2020 r. Wśród nich 93,8% ruchu pochodziło z urządzeń wyposażonych w system Windows. System iOS odpowiadał za 4,6% ruchu w sieci, natomiast 1,5% ruchu generowały urządzenia z systemem Unix. 

W przypadku smartfonów odpowiadały one za 60,8% ruchu w sieci, wobec 59,0% w IV kwartale 2020. 85,4% ruchu generowanego przez smartfony pochodziło z urządzeń wyposażonych w system Android, a 14,2% – z urządzeń wyposażonych w system iOS. W przypadku tabletów odpowiadały one za 2,2% ruchu w sieci, wobec 2,6% w analogicznym okresie 2020.

Najpopularniejszą przeglądarką w Polsce w IV kwartale 2021 r. był Chrome, w sieci za jej pośrednictwem generowano 15,9% ruchu wersji PC oraz 44% w wersji mobilnej. Kolejne miejsce, ze znacznie mniejszym udziałem należało do przeglądarki Firefox – 8,7% ruchu. Podium zamyka wewnętrzna przeglądarka aplikacji Facebook – odpowiada ona za 7,3% ruchu w polskiej sieci i za prawie 12% ruchu na smartfonach.

Udział przeglądarek w odsłonach audytowanych w IV kwartale 2021
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ranking.pl, październik-grudzień 2021

Aktywność w sieci 

Według danych GUS, w 2021 roku najpopularniejszym celem korzystania z internetu w sprawach prywatnych było czytanie wiadomości online deklarowane jako cel korzystania przez ponad 69% populacji. To zmiana na stanowisku lidera – w latach ubiegłych najpopularniejszym celem prywatnego używania internetu było korzystanie z poczty elektronicznej. Wynika to zapewne z wzmożonego zainteresowania informacją podczas pandemii, ale także rozwoju innych form komunikowania się przez internet (z komunikatorów korzystało już 58,5% Polaków). Ponad połowa Polaków korzysta z bankowości internetowej. Pandemia sprzyja też zainteresowaniu tematyką zdrowotną – 46,8% deklaruje, że używa internetu do wyszukiwania informacji o zdrowiu. Rok 2021 to także kolejny rok wzrostów korzystania z serwisów VOD – korzystanie z nich deklarowało ponad 29% Polaków.

Cel korzystania z internetu w sprawach prywatnych wśród Polaków
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r.

Zakupy w sieci 

Raport GUS pokazuje też mocny wzrost osób deklarujących dokonanie zakupów w sieci. W 2021 roku było ich już 69,7%, co oznacza wzrost o 8,8 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

Najpopularniejsze produkty kupowane w sieci to odzież i obuwie – ponad 1/3 społeczeństwa kupowała je w sieci w 2021 roku. Kolejne pod względem popularności były kosmetyki kupowane przez ponad 15% Polaków. Kolejne rodzaje produktów były kupowane przez mniej niż 10% społeczeństwa, ale zwraca uwagę silny wzrost zamawianych posiłków – z 6,2% w 2020 roku do 7,9% w 2021 roku – oraz komputerów, tabletów, telefonów – z 5,7% w 2020 roku do 7,9% w 2021 roku.

Osoby zamawiające lub kupujące przez internet towary lub usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r.
Produkty zakupione przez internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r.

1 Badanie Mediapanel Gemius/PBI, październik- grudzień 2021