CZ. I • POLSKI RYNEK INTERNETOWY

Użytkownicy internetu w Polsce

  • Osoby powyżej 60. roku życia to najsilniej rosnąca grupa wiekowa wśród polskich internautów. 
  • Pod względem innych cech demograficznych zmiany w strukturze polskich internautów nie są znaczące.
  • ¾ internautów korzysta zarówno z komputera (laptopa), jak i smartfona do łączenie się z internetem. 
  • Aż 60% czasu spędzanego w sieci to czas spędzony w aplikacjach mobilnych.

Marcin Niemczyk

Polskie Badania Internetu

REKLAMA

Profil polskiego internauty

Według badania Mediapanel Gemius/PBI w IV kwartale 2021 roku z internetu miesięcznie korzystało średnio 29,6 mln Polaków w wieku 7–75 lat, co oznacza wzrost o 0,6 mln w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Wśród nich kobiety stanowiły 51,8%. Kobiety są więc nadreprezentowane wśród internautów, gdyż ich udział w populacji Polaków wynosi 50,7% Największa przewaga kobiet nad mężczyznami ma miejsce w grupie osób w wieku 55–64 lata, gdzie kobiet korzystających z internetu jest półtora razy więcej od mężczyzn. 

Dwie najliczniejsze grupy internautów to osoby w wieku 35–44 oraz 25–34. W stosunku do poprzedniego roku najsilniej rosły najstarsze grupy wiekowe. Wzrosty widoczne są już w grupie 45–54 lata, natomiast najsilniejszy wzrost miał miejsce w grupie najstarszej 65–75 lat. Grupa ta ma równocześnie największy potencjał wzrostowy z uwagi na największy udział w populacji osób niekorzystających z internetu.

Profil użytkowników internetu wg płci i wieku
Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, IV kwartał 2020, 2021

Struktura wykształcenia internautów w ciągu 2021 roku uległa niewielkim zmianom. Grupa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym nie zmieniła się w stosunku do 2020 roku. Najsilniej reprezentowana grupa osób z wykształceniem wyższym przyrosła nieznacznie. Najsilniejszy wzrost obserwowano w pozostałych grupach – z wykształceniem podstawowym (w której przeważającą cześć stanowią osoby kontynuujące edukację) oraz średnim.

Profil użytkowników internetu wg wykształcenia
Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, IV kwartał 2020, 2021

W strukturze zawodowej użytkowników internetu w ciągu ostatniego roku również można było zauważyć lekkie zmiany. Dominującą grupą internautów są nadal osoby zajmujące stanowiska kierownicze, przedstawiciele wolnych zawodów, właściciele firm oraz specjaliści. Ich liczba zmieniła się nieznacznie i wynosi 8,5 mln. Niewielkie zmiany dotyczą też grupy robotników i rolników oraz  grupy urzędników, pracowników służb, usług i handlu, a także osób zakwalifikowanych do grupy inne.  Największe zmiany dotyczą natomiast osób niepracujących: emerytów, rencistów, bezrobotnych i zajmujących się domem. Ta grupa była motorem wzrostu liczby internautów w 2021 roku, sądząc po zmianach w strukturze wiekowej za wzrost odpowiadają przede wszystkim emeryci.

Profil użytkowników internetu (total) wg grupy zawodowej 
Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, IV kwartał 2020, 2021

W podziale na wielkość miejscowości grupą najbardziej wyróżniającą się są mieszkańcy wsi. Wynika to ze struktury polskiej populacji – tam też ta grupa reprezentowana jest najsilniej. Nie jest to jednak grupa odpowiedzialna za przyrost internautów w 2021 roku. Największe wzrosty zanotowano w najmniejszych miastach (do 50 tys. mieszkańców) oraz wśród osób mieszkających w największych 5 miastach Polski (miasta do 500 tys. mieszkańców). Średnie i duże miasta mają wśród internautów stabilną, podobną jak w analogicznym okresie roku ubiegłego reprezentację.

Profil użytkowników internetu wg wielkości miejscowości zamieszkania
Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, IV kwartał 2020, 2021

Aktywność polskich internautów 

W 2021 r. popularność internetu mobilnego pozostawała w zasadzie na stałym poziomie – 90% internautów używało telefonów lub tabletów do korzystania z sieci. Aż 99% internautów korzystających z internetu mobilnego łączyło się ze smartfonów, natomiast jedynie 9% z tabletów. Zwiększył się natomiast odsetek internautów łączących się z komputerów PC – pod koniec 2021 roku wyniósł on 85% wszystkich internautów, wobec 83% w analogicznym okresie 2020.

Profil użytkowników internetu wg urządzeń, z których łączą się z internetem
Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, IV kwartał 2021

Analizując współkorzystanie pomiędzy urządzeniami, można zauważyć, iż znakomita większość internautów używa zarówno urządzeń mobilnych, jak i komputerów do łączenia się z internetem. W IV kwartale 2021 roku stanowili oni 75% wszystkich internautów.

Wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych korzystało z sieci 15% internautów, a tylko przy pomocy komputerów i laptopów 10% internautów.

Współkorzystanie z urządzeń do łączenie się z internetem w miesiącu
Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, IV kwartał 2021

Jeżeli weźmiemy pod uwagę czas spędzony na poszczególnych urządzeniach, to największą część czasu w internecie generują aplikacje używane na telefonie, odpowiadające za ponad 60% czasu spędzanego w sieci przez polskich internautów. Ponad ¼ czasu w internecie to czas spędzany na stronach www przy pomocy laptopów i komputerów stacjonarnych, z czego większość to czas z komputerów domowych. Tablety mają w czasie konsumpcji internetu udział znikomy (2,5%, w tym większość z aplikacji).

Czas spędzony w internecie w zależności od typu urządzenia i kanału
Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, IV kwartał 2021