CZ. I • POLSKI RYNEK INTERNETOWY

Użytkownicy internetu w Polsce

  • W 2023 roku liczba internautów w Polsce nie zmieniła się. Nie odnotowano także znaczących zmian pod względem struktury internautów ze względu na kluczowe zmienne demograficzne. 

  • Ponad 2/3 internautów korzysta zarówno z komputera (laptopa), jak i smartfona do łączenia się z internetem. Nadal maleje popularność tabletów, w 2023 roku używało ich 6% polskich internautów. 

  • Aż 65% czasu spędzanego w sieci to czas spędzony w aplikacjach mobilnych. 

  • Prawie 62% odsłon na polskich serwisach audytowanych wykonywanych jest w przeglądarce Chrome.

Marcin Niemczyk

Polskie Badania
Internetu sp. z o.o.

Profil polskiego internauty

Według badania Mediapanel Gemius/PBI w IV kwartale 2023 roku z internetu korzystało średnio miesięcznie 29,7 mln Polaków w wieku 7–75 lat – tyle samo, co w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wśród nich kobiety stanowiły 52%, co stanowiło nadreprezentację wśród internautów, gdyż ich udział w populacji Polaków w tym wieku wynosi 50,8%. Największa przewaga kobiet nad mężczyznami ma miejsce w grupie osób w wieku 55–64 lata, gdzie kobiet korzystających z internetu jest półtora raza więcej od mężczyzn.

Najliczniejszą grupę internautów stanowią osoby w wieku 35–44, podczas gdy w stosunku do poprzedniego roku najsilniej rosły najstarsze grupy wiekowe. Były one widoczne już w grupie 45–54 lat, natomiast największą skalę zmian odnotowano wśród kobiet w najstarszej grupie wiekowej 65–75 lat (mającej największy potencjał wzrostowy z uwagi na największy udział w populacji osób niekorzystających z internetu).

Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, średnia miesięczna za IV kwartał 2022, 2023

Struktura wykształcenia internautów w ciągu 2023 roku uległa niewielkim zmianom. Grupa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym jest jedyną rosnącą grupą w roku, ale skala wzrostu jest niewielka (niespełna +4% r/r). Najsilniej reprezentowana grupa osób z wykształceniem wyższym nieznacznie zmalała, podobnie jak grupa osób z wykształceniem średnim. Liczba osób z wykształceniem podstawowym (w której przeważającą cześć stanowią osoby kontynuujące edukację) pozostawała praktycznie bez zmian.

Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, średnia miesięczna za IV kwartał – 2022, 2023

W strukturze zawodowej użytkowników internetu w ciągu ostatniego roku również można było zauważyć nieznaczne zmiany. Dominującą grupą internautów są nadal osoby zajmujące stanowiska kierownicze, przedstawiciele wolnych zawodów, właściciele firm oraz specjaliści. Ich liczba nieznacznie spadła i omawianym okresie wyniosła 8,3 mln. Wzrosty zaś widoczne były wśród osób niepracujących (emerytów, rencistów, bezrobotnych i zajmujących się domem). W grupie tej przybyło 0,11 mln internautów i na koniec 2023 roku liczyła ona 6,5 mln osób. Zmiany w pozostałych grupach nie przekroczyły 100 tysięcy użytkowników.

Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, średnia miesięczna za IV kwartał – 2022, 2023

Ze względu na wielkość miejscowości najbardziej wyróżniającą się grupą są mieszkańcy wsi. Wynika to ze struktury polskiej populacji – grupa ta reprezentowana jest najsilniej. Jest to także praktycznie jedyna grupa, w której zanotowano nieznaczny wzrost liczby internautów (+79 tys. r/r). Największy spadek z kolei dotyczył mieszkańców największych miast, jednak jego skala także była niewielka (-61 tys.). W pozostałych grupach zmiany nie przekraczały 30 tys. użytkowników r/r).

Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI, średnia miesięczna za IV kwartał – 2022, 2023

Urządzenia z dostępem do sieci

W 2023 r. popularność internetu mobilnego zdecydowanie dominowała nad korzystaniem z internetu za pomocą komputera.  88% internautów używało telefonów lub tabletów do korzystania z sieci. Aż 99% internautów korzystających z internetu mobilnego łączyło się ze smartfonów, natomiast jedynie 6% z tabletów. Odsetek  internautów łączących się z komputerów PC był nadal dość wysoki i pod koniec 2023 roku wyniósł 81% wszystkich użytkowników sieci.

Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI IV kwartał 2023

Analizując współkorzystanie pomiędzy urządzeniami, można zauważyć, iż znakomita większość internautów używa zarówno urządzeń mobilnych, jak i komputerów do łączenia się z internetem w ciągu miesiąca. W IV kwartale 2023 roku stanowili oni ponad 2/3 wszystkich użytkowników. Wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych korzystało z sieci 19% internautów, a wyłącznie przy pomocy komputerów i laptopów – 13% internautów.

Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI średnia miesięczna za IV kwartał 2023

Biorąc pod uwagę czas spędzony za pomocą poszczególnych urządzeń dostępowych, największy udział generują aplikacje używane na telefonie, odpowiadające za ponad 65% czasu spędzanego w sieci przez polskich internautów. 23% stanowi czas spędzany na stronach www przy pomocy laptopów i komputerów stacjonarnych, podczas gdy na telefonie udział ten stanowi nieco ponad 10%. Tablety mają w czasie konsumpcji internetu udział znikomy (1,3%, w tym większość z aplikacji).

Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI IV kwartał 2023

Używane przeglądarki

Najpopularniejszą przeglądarką w Polsce w IV kwartale 2023 r. była przeglądarka Chrome. Za jej pośrednictwem generowano 61,9% ruchu w sieci, z czego 14% w wersji PC oraz 47,8% w wersji mobilnej, druga w kolejności była przeglądarka Safari (7,7% ruchu), a kolejna Firefox (7%).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ranking.pl, średnia miesięczna za IV kwartał 2023