CZ. I • POLSKI RYNEK INTERNETOWY

Internet w Polsce

Internauci i dostęp do internetu

  • Internet w większości grup wiekowych jest medium masowym, używanym regularnie przez ponad 90% populacji.
  • Od 2020 roku liczba internautów wzrosła o 1 mln.
  • Dostęp do internetu jest powszechniejszy w rodzinach posiadających dzieci, w dużych miastach i – co za tym idzie – na obszarach wysoko zurbanizowanych, ale różnice pomiędzy poszczególnymi typami gospodarstw są coraz mniejsze.
  • Smartfon jest najpopularniejszym sposobem dostępu do sieci, maleje natomiast popularność tabletów.
  • Przeglądarka Chrome odpowiada już za 63% ruchu w polskiej sieci.
  • Prawie 65% Polaków kupuje w sieci, najpopularniejszymi towarami są odzież, obuwie i dodatki.

Marcin Niemczyk

PBI

Aleksandra Załęska

Gemius

Reklama

W 2022 roku mieliśmy do czynienia z kolejnym powiększeniem się liczby gospodarstw domowych z dostępem do internetu (jako taki rozumie się jakąkolwiek formę łączności z siecią, np. pakiet danych w telefonie jednego z członków gospodarstwa). Według raportu GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.” dostęp do internetu miało już 93,3% gospodarstw domowych, o niecały 1 p.p. więcej niż w roku poprzednim i o 2,9 p.p. więcej niż w roku 2020.

Spośród gospodarstw posiadających dostęp do internetu praktycznie każde ma dostęp szerokopasmowy (nie ma go tylko 0,7% z tej grupy), natomiast interesująca jest analiza rodzajów tego dostępu. Jak wynika z danych, rośnie udział gospodarstw z dostępem stacjonarnym, natomiast odsetek tych z dostępem mobilnym maleje. Mobilny dostęp szerokopasmowy jest jednak nadal najpowszechniejszy. 

Jak pokazują dane GUS, dostęp do internetu w Polsce jest wciąż zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa domowego, wielkość miejscowości zamieszkania oraz stopień urbanizacji obszaru. Te różnice nie są już tak znaczne jak 5 lat temu, ale nadal są dostrzegalne. I tak dostęp do internetu jest powszechniejszy w rodzinach posiadających dzieci (praktycznie każde gospodarstwo z dzieckiem ma dostęp do sieci), w dużych miastach i – co za tym idzie – na obszarach wysoko zurbanizowanych. Różnice występują także w poszczególnych obszarach geograficznych. Polska Wschodnia wyraźnie odstaje pod tym względem od reszty kraju, choć również tam przekroczona została bariera 90% gospodarstw z dostępem do internetu. Natomiast w Polsce Zachodniej mamy do czynienia ze spadkiem udziału gospodarstw z dostępem do internetu rok do roku, choć skala tego spadku jest niewielka. Region centralny umacnia się natomiast na pozycji lidera w dostępie do sieci.

Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.
Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do internetu w domu
20182019202020212022
Ogółem84,2%86,7%90,4%92,4%93,3%
wg typu gospodarstwa domowego
gospodarstwa z dziećmi99,2%99,3%99,5%99,7%99,9%
gospodarstwa bez dzieci77,0%80,4%85,9%88,8%90,5%
wg miejsca zamieszkania
duże miasta87,8%90,0%92,1%93,8%94,4%
mniejsze miasta82,7%85,6%89,7%91,6%92,3%
obszary wiejskie82,0%84,6%89,3%91,8%93,2%
wg stopnia urbanizacji
niski81,6%83,5%88,9%91,9%92,8%
średni82,7%86,3%90,4%91,1%92,6%
wysoki87,2%89,5%91,6%93,7%94,2%
wg obszarów geograficznych
Polska Wschodnia81,3%85,1%88,9%90,0%91,7%
Polska Centralna85,3%87,1%90,8%93,1%94,2%
Polska Zachodnia84,1%87,4%90,6%93,1%92,7%
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.
Średnia miesięczna liczba internautów 
202020212022
realni użytkownicy28, 7 mln29, 1 mln29,7 mln
zasięg w populacji Polaków (7–75)86,40%87,80%90,10%
Źródło: Badanie Mediapanel 2020–2022

Wzrost populacji internautów odnotowujemy także w jednoźródłowym badaniu Mediapanel, które jest standardem pomiaru internetu w Polsce. Od 2020 roku przybyło w Polsce przeszło 1 mln realnych użytkowników.

Miesiącem, w którym w badaniu Mediapanel odnotowano najwyższą od stycznia 2020 r. liczbę internautów, był luty 2022. Treści w internecie poszukiwało wówczas 30 mln realnych użytkowników, zaś średnio dziennie korzystało z tego medium 25,5 mln osób. Na taki stan rzeczy miała wpływ sytuacja polityczna na świecie oraz atak Rosji na Ukrainę. Internetowe serwisy informacyjne zaraportowały ponad 30-procentowy wzrost zasięgu tydzień do tygodnia: 17–20 lutego serwisy te odwiedziło łącznie 14,1 mln polskich internautów, zaś 24–27 lutego liczba ta wyniosła już 18,6 mln. Przez cztery pierwsze dni wojny serwisy informacyjne odwiedzało średnio dziennie 12,4 mln osób, wobec 8 mln w analogicznym okresie w tygodniu poprzedzającym inwazję. Najsilniejszy wzrost liczby użytkowników (66%) zanotowano w grupie najmłodszych internautów (do 24 r.ż.), niezależnie od płci.

Częstotliwość korzystania z internetu

85,7% Polaków w wieku 16–75 lat deklaruje regularne korzystanie z sieci. Stanowi to 98,6% osób, które w 2022 r. skorzystały z internetu choć raz w ciągu 3 miesięcy. W porównaniu z 2018 rokiem regularnych użytkowników internetu jest więcej o prawie 11 p.p. Znakomita większość z nich korzysta z sieci codziennie lub prawie codziennie – takie osoby stanowią ponad 80% badanej populacji i ponad 92% internautów. O ile w 2018 roku można było wątpić, czy internet jest medium masowym (codziennie i prawie codziennie korzystało z niego niecałe 64% populacji), to obecnie tylko niecałe 15% Polaków nie ma z nim kontaktu przynajmniej raz w tygodniu, a ponad 80% korzysta codziennie lub prawie codziennie.

Korzystanie z internetu w różnych grupach

Najniższy odsetek korzystających z sieci notowany jest w grupie emerytów i innych biernych zawodowo – tylko 60,4% z nich korzysta regularnie z internetu, ale w porównaniu z 2018 rokiem odsetek ten powiększył się o 17,3 p.p. Regularnie z internetu korzysta 83% rolników – w tej grupie notujemy największa dynamikę – wzrost o 7,9 p.p. z porównaniu z rokiem ubiegłym oraz o 25,2 p.p. w stosunku do 2018 roku. Pozostałe grupy deklarują regularne korzystanie z sieci na wyższych poziomach – od 86,3% wśród bezrobotnych, do prawie 100% w przypadku uczniów i studentów.  

Częstotliwość korzystania z internetu 
20182019202020212022
W % populacji
regularnie74,8%78,3%81,4%83,6%85,7%
w tym:
codziennie lub prawie codziennie63,9%68,2%72,3%73,7%80,3%
przynajmniej raz w tygodniu, ale nie każdego dnia10,9%10,1%9,0%10,0%5,4%
rzadziej niż raz w tygodniu2,8%2,2%1,8%1,7%1,2%
W % osób korzystających z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy
regularnie96,4%97,3%97,8%98,0%98,6%
w tym:
codziennie lub prawie codziennie82,4%84,8%87,0%86,3%92,4%
przynajmniej raz w tygodniu, ale nie każdego dnia14,0%12,6%10,9%11,7%6,2%
rzadziej niż raz w tygodniu3,6%2,7%2,2%2,0%1,4%
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.
Osoby regularnie korzystające z internetu według aktywności zawodowej
20182019202020212022
Emeryci i inni bierni zawodowo43,1%48,3%53,5%57,6%60,4%
Bezrobotni65,7%72,0%82,6%83,2%86,3%
Pracujący84,9%89,8%91,8%93,3%95,2%
Rolnicy57,8%60,0%65,1%75,1%83,0%
Pracownicy najemni88,7%92,0%93,6%94,8%96,1%
Uczniowie i studencci99,6%99,6%99,8%99,1%99,3%
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.
Osoby regularnie korzystające z internetu według wieku
20182019202020212022
16–24 lata98,8%99,3%99,2%98,4%99,0%
25–34 lata96,5%97,0%98,4%98,9%98,7%
35–44 lata90,6%94,5%95,2%96,7%97,1%
45–54 lata73,4%78,1%84,3%89,1%91,1%
55–64 lata50,4%59,9%65,8%71,3%75,5%
65–74 lata29,8%33,3%40,4%45,9%51,0%
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.

Analizy grup wiekowych potwierdzają powyższe wnioski. Wraz z wiekiem maleje odsetek osób korzystających regularnie z internetu. I tak w przypadku najmłodszej grupy 16–24 wynosi on 99,0%, a najstarszej – 65–74 lata – tylko 51%. W grupie tzw. „komercyjnej” internet może więc z powodzeniem służyć do komunikacji masowej, gdyż regularnie korzysta z niego ponad 90% populacji. 

Osoby regularnie korzystające z internetu według wielkości miejscowości zamieszkania
20182019202020212022
Duże miasta83,1%86,3%89,2%89,7%89,8%
Mniejsze miasta76,3%79,7%82,8%85,1%86,3%
Obszary wiejskie67,5%71,4%74,7%78,4%82,3%
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.
Osoby regularnie korzystające z internetu według wykształcenia
20182019202020212022
Podstawowe lub gimnazjalne57,6%61,1%67,8%71,0%75,3%
Średnie69,6%73,7%75,6%78,2%81,4%
Wyższe96,6%97,5%98,2%98,6%98,2%
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.
Osoby regularnie korzystające z internetu według regionu
20182019202020212022
Polska Zachodnia74,7%78,3%81,0%84,4%85,9%
Polska Centralna76,4%79,7%83,2%85,6%87,6%
Polska Wschodnia71,2%74,9%77,1%78,7%81,0%
Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.

Wraz z wielkością miejscowości zamieszkania zwiększa się udział osób korzystających regularnie z internetu. Jest to reguła widoczna od lat, natomiast, podobnie jak w przypadku innych cech, różnice maleją – w 2018 roku przewaga dużych miast nad wsiami wynosiła 15,6 p.p., natomiast w roku ubiegłym – 7,5 p.p.

Poziom wykształcenia także wiąże się z regularnym korzystaniem z internetu. Wśród osób z wyższym wykształceniem tylko niecałe 2% korzysta z sieci okazjonalnie, w przypadku osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym takie osoby stanowią aż ¼. 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku typu gospodarstw domowych, regularność korzystania z internetu zależy także od regionu zamieszkania. I tak największy udział regularnie korzystających notujemy w Polsce Centralnej, a najmniejszy – w Polsce Wschodniej.

Urządzenia i przeglądarki

W 2022 popularność internetu mobilnego pozostawała w zasadzie na stałym poziomie – 90,6% internautów używało telefonów lub tabletów do korzystania z sieci. Aż 99%  internautów korzystających z internetu mobilnego łączyło się ze smartfonów, jedynie 7,6% z tabletów. Przy pomocy komputera stacjonarnego lub laptopa z sieci korzystało 83,6% polskich internautów, z czego znakomita większość robiła to z domu. W pracy przy pomocy komputera lub laptopa z siecią łączyła się 1/5 polskich internautów.

Polscy internauci coraz chętniej korzystają z urządzeń mobilnych, a trend ten pozostaje niezmienny od kilku lat. Od 2020 r. rośnie jednak zarówno liczba realnych użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych (tablet, telefon), jak i z komputerów (stacjonarne, laptopy). W 2020 roku 25,8 mln realnych użytkowników średnio miesięcznie odwiedzało aplikacje mobilne oraz korzystało z przeglądarek mobilnych, zaś 23,4 mln korzystało z przeglądarek stron internetowych na komputerach. W 2022 roku średnia miesięczna liczba realnych użytkowników wzrosła odpowiednio do 26,9 mln i 24,7 mln. Warto zaznaczyć, że średni dzienny czas, jaki użytkownicy spędzali w 2022 roku na konsumpcji treści internetowych, wyniósł 2h 57 min dla urządzeń mobilnych oraz 2h 10 min dla komputerów. Urządzenia mobilne angażowały użytkowników średnio dziennie o prawie 50 min dłużej niż komputery.

Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI IV kwartał 2022
Średnia miesięczna liczba internautów w podziale na platformy, lata 2020 ‑2022
202020212022
MobilePCMobilePCMobilePC
realni użytkownicy25,8 mln23,4 mln26,2 mln24 mln26,9 mln24,7 mln
zasięg w populacji Polaków (7–75)77,60%70,40%79,00%72,40%81,40%74,90%
Źródło: Badanie Mediapanel, lata 2020–2022

Jeżeli chodzi o popularność poszczególnych platform (PC, mobile) z uwzględnieniem wieku internautów, to w grupach od 15 do 54 roku życia obserwujemy trend przedstawiony powyżej: od 2020 do 2022 roku średnia miesięczna liczba internautów jest wyższa dla urządzeń mobilnych. Jedynie osoby w wieku od 65 do 75 roku życia chętniej wybierają komputery. W grupie najmłodszych (7–14 lat) zmiana preferencji na rzecz urządzeń mobilnych nastąpiła w 2022 roku, a w latach 2020 i 2021 do łączenia się z siecią chętniej wybierali oni PC (komputer stacjonarny bądź laptop). Taki stan rzeczy mógł być spowodowany tym, że podczas pandemii COVID-19 zajęcia szkolone przez większość dni prowadzone były online.

Znakomita większość internautów używa do łączenia się z internetem w ciągu miesiąca zarówno urządzeń mobilnych, jak i komputerów. W IV kwartale 2022 roku stanowili oni 74% wszystkich internautów.

Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI IV kwartał 2022
Źródło: Badanie Mediapanel Gemius/PBI IV kwartał 2022
Procentowy udział użytkowników wg platform, z których łączą się z internetem wybrane grupy wiekowe
202020212022
grupa wiekowaPCMobilePCMobilePCMobile
7–1488%81%90%82%94%95%
65–7585%79%88%83%94%92%
Źródło: Badanie Mediapanel, lata 2020–2022
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ranking.pl, październik-grudzień 2022 r.

Wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych z sieci korzystało 16,4% internautów, a wyłącznie przy pomocy komputerów i laptopów – 9,4%. Największy udział czasu w internecie przypadł aplikacjom używanym na telefonie, które odpowiadają za ponad 60% całego czasu spędzanego w sieci przez polskich internautów. Ponad 26% czasu w internecie to ten spędzany na stronach www przy pomocy laptopów i komputerów stacjonarnych, z czego większość pochodzi z komputerów domowych. Tablety mają w czasie konsumpcji internetu udział znikomy (2%, w tym większość z aplikacji).

Najpopularniejszą przeglądarką w Polsce w IV kwartale 2022 r. była przeglądarka Chrome –  w sieci za jej pośrednictwem generowano 17,4% ruchu w wersji PC oraz 45,6% w wersji mobilnej. Kolejne miejsce ze znacznie mniejszym udziałem należały do przeglądarki wbudowanej w aplikację Facebook – odpowiadała ona za 9,3% ruchu w polskiej sieci. Podium zamknął Firefox z 8,9% udziału w ruchu.

Aktywność w sieci

  • Informacje i publicystyka interesują przede wszystkim najstarszych internautów.
  • Strony z kategorii „Zakupy online” odnotowały na przestrzeni ostatnich lat znaczące wzrosty liczby odsłon i użytkowników.
  • Rośnie grupa odbiorców, którzy korzystają z internetu, ale nie oglądają telewizji linearnej.

Według danych GUS w 2022 roku najpopularniejszym celem korzystania z internetu w sprawach prywatnych było wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach (74,3%), które zdetronizowało czytanie online wiadomości, gazet lub czasopism. Ta czynność po raz pierwszy znalazła się poza podium, deklarowało ją 64,3% populacji, mniej niż korzystanie z poczty elektronicznej czy komunikatorów. Ponad 60% Polaków zadeklarowało korzystanie z serwisów społecznościowych, a 55,6% Polaków korzystało z bankowości internetowej. Pandemia utrwaliła też zainteresowanie tematyką zdrowotną – już ponad połowa Polaków wyszukuje informacje związane ze zdrowiem w internecie. Rok 2022 to także kolejny rok wzrostów streamingu: audio – słuchanie muzyki pobranej lub streamowanej deklaruje 47% badanych oraz wideo – 35% Polaków korzystało w 2022 roku z serwisów VOD.

Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.

Popularność serwisów tematycznych

Według badania Mediapanel w 2022 średnia miesięczna i dzienna oglądalność poszczególnych kategorii tematycznych wyglądała następująco:

Źródło: Badanie Mediapanel, 2022

Źródło: Badanie Mediapanel, 2022

Najpopularniejszą kategorią – zarówno w danych dziennych, jak i miesięcznych – była „Kultura i rozrywka”, kolejną „Styl życia”, a podium zamknęły „Informacje i publicystyka”. Pod względem czasu spędzonego na poszczególnych stronach i aplikacjach niekwestionowanym liderem była kategoria „Kultura i rozrywka”.

Kategoria „Kultura i rozrywka” składa się z następujących podkategorii:

Źródło: Badanie Mediapanel, 2022

Najpopularniejszą podkategorią „Kultury i rozrywki” są „Gry i serwisy o grach”, a jej przewagę widać szczególnie w średniej dziennej liczbie użytkowników. Druga pod względem popularności jest podkategoria „Filmy, seriale, kino, programy TV”, a trzecia – „Muzyka i serwisy audio”.  Jeśli chodzi o udział czasu poszczególnych podkategorii, „układ sił” wygląda następująco:

Źródło: Badanie Mediapanel, 2022

„Gry i serwisy o grach” pochłaniały 2/3 czasu spędzonego na przeglądaniu treści z kategorii „Kultura i Rozrywka”. Kolejna ¼ czasu przypadła serwisom z podkategorii „Filmy, seriale, kino, programy TV”.

Druga pod względem popularności kategoria „Styl życia” również dzieli się na podkategorie.

Źródło: Badanie Mediapanel, 2022

Najpopularniejsza z nich pod względem zasięgów miesięcznych to „Zdrowie i medycyna”, natomiast najwięcej użytkowników dziennie przyciągała w 2022 r. podkategoria „Wielotematyczne serwisy kobiece”, pod względem danych miesięcznych będąca na drugim miejscu. Trzecie miejsce miesięcznie, a drugie dziennie, zajęła podkategoria „Plotki, życie gwiazd”.

Źródło: Badanie Mediapanel, 2022

Kategoria „Styl życia” nie jest tak spolaryzowana pod względem udziału czasu poszczególnych podkategorii jak „Kultura i rozrywka”. Najwięcej czasu (ponad ¼) w 2022 roku internauci poświęcali na „Wielotematyczne serwisy kobiece”, niecałą ¼ na „Plotki i życia gwiazd”, a ok 13% – na „Zdrowie i medycynę”

Najbardziej jednorodną pod względem średniej liczby odsłon na użytkownika kategorią tematyczną jest „Nauka i technologia”. W całym analizowanym okresie, niezależnie od grupy wiekowej, internauci wykonywali na serwisach i aplikacjach z tej kategorii średnio miesięcznie od 8 do 16 odsłon. 

Kategoria „Informacje i publicystyka – ogólne” jest najbardziej zróżnicowana pod względem wieku użytkowników. Najstarsi internauci (55+) generują na serwisach i aplikacjach z tej kategorii średnio miesięcznie ok. 130 odsłon w każdym objętym analizą roku. Użytkowników w wieku 25–54 treści z tej kategorii interesują prawie o połowę mniej – na stronach z informacjami i publicystyką wykonują oni średnio miesięcznie 70 odsłon. Publicystyka najmniej interesuje najmłodszych internautów. W 2020 roku użytkownicy w wieku 7–24 wykonywali na stronach z tej kategorii średnio miesięcznie 26 odsłon, w kolejnych latach liczba ta stanowczo spadała – w 2021 średnia liczba odsłon na użytkownika miesięcznie wyniosła 15, a w 2022 – 13.

Na szczególną uwagę zasługuje kategoria „Zakupy online”, która w każdej grupie wiekowej i z roku na rok notuje solidne wzrosty. Średnia miesięczna liczba odsłon wzrosła z roku 2020 na 2021 o 50%, zaś z roku 2021 na 2022 – o 27%.

Grupą, która w 2022 roku generowała na stronach z tej kategorii najwięcej odsłon, były osoby wieku 35–44 lata – w ich przypadku w badaniu Mediapanel odnotowano średnio 227 odsłon miesięcznie. Drugą najbardziej zaangażowaną grupą były osoby w wieku 25–34 lata (średnio 206 odsłon miesięcznie), zaś trzecią – użytkownicy w wieku 45–54, którzy generowali średnio miesięcznie 189 odsłon na serwisach i w aplikacjach z tej kategorii.

Kategoria „Zakupy online” w badaniu Mediapanel na przestrzeni 3 lat odnotowała wzrost o 3,1 mln realnych użytkowników (z 24,4 mln internautów średnio miesięcznie w 2020 roku do 27,5 mln w 2022 roku). 

Źródło: Badanie Mediapanel, lata 2020–2022

Według danych z raportu GUS 64,6% Polaków w wieku 16–75 deklarowało dokonanie zakupów przez internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To o 3,4 p.p. więcej niż w roku ubiegłym i aż 16,8 p.p. więcej w porównaniu do 2018 roku.

Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.

Najpopularniejsze produkty kupowanie w sieci to odzież i obuwie – ponad 1/3 społeczeństwa nabywała je w sieci w 2022 roku. Drugie pod względem popularności były kosmetyki, kupowane przez 18% Polaków. 

Treści audio i wideo online 

Od marca 2021 roku w badaniu Mediapanel dostępne są wyniki dla internetowych platform wideo i audio, których właściciele zgłosili się do audytu tego rodzaju treści, tj. umieścili skrypty site-centric w swoich playerach. 

Od II kwartału 2021 roku widoczny jest wzrost czasu, jaki użytkownicy spędzają na konsumpcji treści wideo (treści editorial, bez commercial) na playerach objętych pomiarem. W II kwartale 2021 internauci ci poświęcali średnio miesięcznie 3h i 7 min na oglądanie wideo w sieci, podczas gdy w tym samym kwartale 2022 roku czas ten wzrósł do 3h i 52 min. Podobny trend widoczny jest w okresie wakacyjnym. W III kwartale 2021 roku użytkownicy playerów objętych pomiarem wideo oglądali redakcyjne treści wideo średnio miesięcznie przez 2h i 40 min, zaś w tym samym kwartale, lecz 2022 roku, już przez 3h i 3 min w trakcie miesiąca. 

Podobny trend zanotowały internetowe platformy audio objęte pomiarem, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej angażując swoich użytkowników. Od kwietnia 2021 do marca 2022 użytkownicy ci słuchali materiałów audio (stacje muzyczne, radia internetowe) średnio przez 20h i 40 min w miesiącu, zaś od kwietnia 2022 średni miesięczny czas wydłużył się do 22h i 25 min. 

Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.

Użytkownicy wideo online i telewizji linearnej 

Jednoźródłowe badanie Mediapanel realizowane jest w oparciu o pomiar pasywny, a dzięki spójnej metodologii pomiaru mediów możliwe jest wyznaczenie zasięgów cross-mediowych. W grudniu 2020 roku populacja telewidzów w wieku 7–75 wyniosła 32,2 mln, zaś w grudniu 2022 roku już 32,8 mln. W tych samych okresach w Polsce zanotowano odpowiednio 29 mln i 29,6 mln internautów. Z danych badania wynika, że średnio dziennie z internetu korzystało 4,4 mln użytkowników, którzy konsumowali treści jedynie w internecie i tym samym nie oglądali telewizji linearnej. W 2022 roku liczebność tej grupy wzrosła do 5,2 mln użytkowników dziennie, co oznacza, że internet każdego dnia dobudowuje do zasięgu telewizji tradycyjnej prawie 1/6 populacji Polaków w wieku 7–75.

Zmiany w badaniu Mediapanel

Grupy mediowe

W grudniu 2022 zaktualizowano w badaniu Mediapanel Regulamin Grupowania Właścicielskiego. W wyniku tej zmiany Gemius zyskał możliwość grupowania na podstawie oficjalnie dostępnych dokumentów, np. regulaminu czy polityki prywatności, tych kanałów mediowych, które nie są przypisane do żadnego wydawcy.  Dzięki tej aktualizacji badanie jeszcze lepiej odzwierciedla realia rynku, a twórcy badania mogą szybciej reagować na zachodzące na rynku zmiany (do grudnia 2022 grupowanie odbywało się jedynie na wniosek właściciela). Na tej podstawie połączono funkcjonujące dotychczas w badaniu dwie grupy: Google i YouTube czy kanały mediowe należące do Meta Platforms (aplikacje i witryny: Facebook i Instagram oraz aplikację Messenger).

Powyższa zmiana (połączenie Google i YouTube) umocniła pozycję lidera zasięgu wśród polskich internautów, którym od wielu lat jest Grupa Google. 

Grupa Google w 2022 roku zanotowała średniorocznie 29,05 mln RU, z najlepszym wynikiem w styczniu wynoszącym 29,33 mln RU. Na drugiej pozycji uplasowała się Grupa Meta Platforms ze średniorocznym wynikiem 26,67 mln RU i najlepszym wynikiem w grudniu wynoszącym 27 mln RU. W TOP 5 wg rankingu za grudzień 2022 internetowych grup mediowych pozostałe pozycje zajęły rodzime grupy będące także właścicielami największych portali internetowych. Są to: Grupa Wirtualna Polska, Grupa RAS Polska oraz Grupa Polsat-Interia. Ich średnioroczne wyniki wyniosły kolejno: 22,11 mln RU; 21,99 mln RU oraz 20,85 mln RU. Dla dwóch pierwszych miesiące, w których osiągały najwyższe wyniki, to grudzień – 23,12 mln RU (Wirtualna Polska) oraz styczeń 2022 – 22,9 mln RU (RAS Polska). Grupa Polsat- Interia swój rekordowy wynik zanotowała w marcu i było to 21,37 mln RU. 

Źródło: Badanie Mediapanel, dane miesięczne, 2022 rok

Zestawienie TOP10 według średniorocznego RU wzbogacają Grupy: Allegro, OLX, Agora, Polska Press i ZPR Media.

Źródło: Badanie Mediapanel; Real Users średnioroczne; Platformy: Total, PC, Mobile; 2022 rok

Grupy z TOP 10 średnio w 93% budują swój miesięczny zasięg na platformie Mobile, co potwierdza funkcjonujący od kilku lat i omówiony wcześniej trend. Grupa Allegro istotnie dobudowuje całkowity zasięg poprzez platformę PC – jej średnioroczny zasięg inkrementalny wynosi 2,97 mln RU. Równie mocny udział ruchu na PC można zaobserwować także w Grupie Google – na tej platformie Grupa buduje 79% całkowitego zasięgu, zaś jej zasięg inkrementalny wynosi 2,5 mln RU. 

Dla pozostałych Grup PC odgrywa mniejsze znaczenie, a zasięg inkrementalny wynosi w ich przypadku poniżej 2,1 mln RU.

Brandy 

W IV kwartale 2023 roku zaplanowano wdrożenie brandów do interfejsu badania Mediapanel. Będą to agregaty składające się z co najmniej jednego kanału mediowego, które będą łączyć kanały o podobnej lub takiej samej tematyce lub funkcji należące do tego samego właściciela. W najprostszym modelu będzie to domena i aplikacja. 

Ranking TOP 20 brandów wzbogacają brandy spoza wyżej prezentowanych TOP 10 Grup Mediowych. Są to: WhatsApp (w badaniu znajduje się poza Grupą Meta Platforms; brak wymogów formalnych w regulaminie) Wikipedia, Ceneo, InPost, Twitter, TVN24, Biedronka i Empik.   

W skład pierwszej „dziesiątki” wchodzą brandy należące do grup mediowych z TOP 10. Również w przypadku brandów zasięg całkowity buduje platforma Mobile –  średnio w 90%. Jednak dla brandów: Allegro, Wikipedia, Ceneo, Twitter, Empik średnioroczny zasięg inkrementalny platformy PC wynosi kolejno: 13%, 20%, 18%, 15% i 20%, co oznacza, że stanowi ona dla nich istotne źródła pozyskania unikalnych użytkowników.

W przypadku  brandów Messenger, WhatsApp,  Interia, Gazeta.pl oraz TVN24 platforma PC ma najmniejsze znaczenie – jej średnioroczny zasięg inkremenalny nie przekracza 5%. 

Zestawienie TOP 20 brandów według rankingu za grudzień 2022, dane średnioroczne

BrandReal UsersZasięg (internet)
1.Google28 952 16897%
2.YouTube26 711 80289%
3.Facebook26 369 80788%
4.Messenger22 269 61475%
5.Allegro21 412 85072%
6.Onet17 934 14360%
7.WP17 853 87260%
8.OLX17 125 74957%
9.Interia16 315 10155%
10.Instagram15 877 95853%
11.WhatsApp15 814 42753%
12.Wikipedia14 009 82847%
13.Gazeta.pl13 509 93645%
14.O213 134 73144%
15.Ceneo12 495 02042%
16.InPost11 276 57738%
17.Twitter10 944 95037%
18.TVN249 798 07133%
19.Biedronka8 629 10629%
20.Empik8 326 90828%

Źródło: Badanie Mediapanel; Real Users średnioroczne; 2022 rok

Źródło: Badanie Media panel; Real Users średnioroczne; Platformy: Total, PC, Mobile; 2022 rok

Źródło: Badanie Mediapanel; Real Users średnioroczne; Platformy: Total, PC, Mobile; 2022 rok